Hoolekogu

Hoolekogu tegutseb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 alusel.
Abja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu ülesanne:

  • Jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevust
  • Aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele
  • Teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu ootab teie probleeme, küsimusi, ettepanekuid, arvamusi jne aadressile hoolekogu@abjag.vil.eevõi hoolekogu esimehe telefonile 56664007.

Hoolekogu koosseis

Nimi Amet Email
Imre Jugomäe kooli pidaja esindaja
Taevo Viitas lastevanemate esindaja, esimees taevo@abja.ee
Siiri Merisaar lastevanemate esindaja
Aleksei Kalamis lastevanemate esindaja
Ülle Rõigas lastevanemate esindaja
Malle Kask lastevanemate esindaja
Marek Sosi lastevanemate esindaja, aseesimees  marai@hot.ee
Katrin Ots õppenõukogu esindaja katrin.ots@abjag.vil.ee
Anneli Ruusalu õppenõukogu esindaja anneli.ruusalu@abjag.vil.ee
Merike Voss õpilaste esindaja

Hoolekogu koosolekute päevakorrad:

Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kooli kantseleis.

Ankeetküsitluse tulemus