KiVa

Abja Gümnaasium kasutab KiVa programmi sihipäraselt ja programmi loojate poolt
ettenähtud viisil vähendamaks kiusamist koolis. Vaata rohkem https://kiusamisvaba.ee/kiva-
programm/.


KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste
poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks
Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. Abja Gümnaasium liitus KiVa
programmiga 2022. aastal.


Programm
 aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt
reageerima;
 sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite
lahendamiseks;
 on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja
materjale, sh veebipõhist õpet;
 haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka
lapsevanemad;
 ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.
KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega
aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid
tõhusalt lahendada.


Selleks
 viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi,
kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning
tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest
koosneva KiVa tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste
ürituste vahendusel;
 kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite
lahendamisel (KiVa lapsevanemate miniõpiku https://eesti.kivaprogram.net/parents-
guide/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa
tiimile!

Abja Gümnaasiumi KiVa juhtumite lahendamise kord
 Kui on tekkinud kiusamisjuhtumi kahtlus, informeeritakse sellest kooli töötajat, kes
täidab eeluuringu ankeedi.
 KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on
kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja
või sotsiaalpedagoog.
 Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa tiim programmis ettenähtud meetoditega. Toimuvad
eravestlused kiusatava(te)ga, kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud
õpilastega, järelvestlus kiusatava(te)ga, järelvestlus kiusaja(te)ga, kiusatava soovi
arvestades rühmavestlus kiusaja(te) ja kiusatava(te)ga.
 Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Järelvestlusel
kontrollitakse varasemalt tehtud kokkulepetest kinnipidamist ning kas kiusamine on
lõppenud.


 Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetodeid:

 1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise
  lõpetamiseks;
 2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga;
 3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppealajuhataja või direktori
  juures;
 4. aste – juhtumi üleandmine politseile.
   Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud
  või kui need pole andnud tulemusi.
   Kõik vestlused dokumenteeritakse ning olukorrast informeeritakse lapsevanemat või
  õpilase seaduslikku esindajat.

Meie kooli KiVa tiimi liikmed
Christi Lõhmus-Erg (KiVa tiimi juht, õppejuht), Cäro-Ly Helve (sotsiaalpedagoog), Elen
Raba (klassiõpetaja), Evija Pärn (klassiõpetaja), Karin Sepp (klassiõpetaja ja inimeseõpetuse
õpetaja)

Lisalugemist
KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
 KiVa koduleht http://kiusamisvaba.ee/
 Kiva Facebookis https://www.facebook.com/kiusamisvabakool/
 Vanemate käsiraamat https://eesti.kivaprogram.net/parents-guide