Õppenõukogu

Abja Gümnaasiumi õppenõukogu

Kooli õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning vastavate otsuste tegemine. Õppenõukogu tegevus planeeritakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor (esimees), õppejuht (aseesimees), õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse kaasatakse ka õpilaste esindaja (õpilasesindusest). Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel teisi inimesi. Kooli õppenõukogu ülesannetest ja töö korraldusest saab lähemalt lugeda siit.

Abja Gümnaasiumi 2021/2022 õa õppenõukogu
koosolekud:

Õppenõukogu nr 1   –  29.11.2021.a

Õppenõukogu nr 2   –  31.01.2022.a

Õppenõukogu nr 3   –  14.03.2022.a

Õppenõukogu nr 4   –  08.06.2022.a

Õppenõukogu nr 5   –  16.06.2022.a

Õppenõukogu nr 6   –  27.08.2022.a

Abja Gümnaasiumi 2020/2021 õa õppenõukogu
koosolekud:

Õppenõukogu nr 1   –  30.11.2020.a

Õppenõukogu nr 2   –  25.01.2021.a

Õppenõukogu nr 3   –  08.03.2021.a

Õppenõukogu nr 4   –  09.06.2021.a

Õppenõukogu nr 5   –  16.06.2021.a

Õppenõukogu nr 6   –  27.08.2021.a

 

Abja Gümnaasiumi 2019/2020 õa õppenõukogu
koosolekud:

Õppenõukogu nr 1   –  02.12.2019.a

Õppenõukogu nr 2   –  21.01.2020.a

Õppenõukogu nr 3   –  09.03.2020.a

Õppenõukogu nr 4   –  04.05.2020.a

Õppenõukogu nr 5   –  02.06.2020.a

Õppenõukogu nr 6   –  10.06.2020.a

Õppenõukogu nr 7   –  18.06.2020.a

Õppenõukogu nr 8   –  27.08.2020.a

 

Abja Gümnaasiumi 2018/2019 õa õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu nr 1   –  03.12.2018.a

Õppenõukogu nr 2   –  21.01.2019.a

Õppenõukogu nr 3   –  11.03.2019.a

Õppenõukogu nr 4   –  05.06.2019.a

Õppenõukogu nr 5   –  18.06.2019.a

Õppenõukogu nr 6   –  28.08.2019.a

 

Abja Gümnaasiumi 2017/2018 õa õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu nr 1   –   28.11.2017.a

Päevakord:

 1. Põhikooli 1. trimestri õppetöö kokkuvõtted ja tugimeetmete kinnitamine
 2. Info

 

Õppenõukogu nr 2   –   31.01.2018.a

Päevakord: 

 1. Jooksvad küsimused
 2. Kokkuvõtted gümnaasiumiõpilaste õppeedukusest I poolaastal ja tugimeetmete rakendamine
 3. Õppeaasta lõpu info
 4. II poolaasta üritused
 5. Muudatused koolielu korraldavates dokumentides:
  1. Abja Gümnaasiumi õpilaskodu kodukorra muutmine
  2. Abja Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord
  3. Kooli õppekava muudatused
  4. Abja Gümnaasiumi kodukorra muutmine

 

Õppenõukogu nr 3   –   09.02.2018.a (elektrooniline)

Päevakord:

 1. Kooli dokunentide heaks kiitmine
  1.1. Abja Gümnaasiumi õppekava üldosa
  1.2. Abja Gümnaasiumi kodukord
  1.3. Abja Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord
  1.4. Abja Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

 

Õppenõukogu nr 4   –   12.04.2018.a

Päevakord:

 1. Põhikooli 2. trimestri õppetöö kokkuvõtted ja tugimeetmete kinnitamine

 

Õppenõukogu nr 5   –   13.04.2018.a

Päevakord:

 1. Abja Gümnaasiumi Aasta õpilase valimine.
 2. Õpilase käitumise hindamine “mitterahuldavaks”  ja kooli nimekirjast kustutamine.

 

Õppenõukogu nr 6   –   08.06.2018.a

Õppenõukogu nr 7   –   19.06.2018.a

Õppenõukogu nr 8   –   august 2018.a