1. klassi sisseastumine


Palun hiljemalt 25. augustiks esitada kooli kantseleisse 1. klassi astuvate
õpilaste kohta järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitunnistuse koopia
  • lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
  • õpilaspileti soovi korral 1 foto 3 x 4 cm
  • tervisekaart