MTÜ Abja Gümnaasiumi vilistlaskogu põhikiri

Kinnitatud asutamislepinguga 19.07.2014

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Abja Gümnaasiumi Vilistlaskogu (edasipidi Vilistlaskogu) on Abja Gümnaasiumi (edaspidi Kooli) vilistlaste esindajate mittetulunduslik ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Viljandimaa Abja-Paluoja, Abja vald, Abja tee 5.

1.2 Ühingu eesmärgiks on Kooli arengule kaasa aitamine, traditsioonide hoidmine ja jätkamine, mille alaeesmärkideks on:

1.2.1 Tugevdada sidet Kooli vilistlaste, õpilaste põlvkondade ja lendude vahel;

1.2.2 Aidata kaasa Kooli hariduseluks vajalike õppetingimuste loomisele, õpilaste ja õpetajate motivatsiooni kasvule, toetada huvitegevuse pakkumist, silmaringi avardamist;

1.2.3 Aidata kaasa Kooli uute traditsioonide tekkele ning juba järjepidevate traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele;

1.2.4 Aidata kaasa Kooli arengule ja maine kujundamisele avalikkuse, õpilaste ja partnerite silmis;

1.2.5 Toetada mentorluse ja vilistlaste isikliku eeskujuga õpilaste eesseisvaid    karjäärivalikuid ja –otsuseid;

1.2.6 Pakkuda vilistlaste oskusi, teavet ja ressursse Koolis läbiviidavaks õppeks nii, et see toetaks õpilastes ettevõtliku vaimu kasvu ning uuendusmeelsust.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Vilistlaskoguga liitumine on vabatahtlik, samuti vilistlaskogust väljaastumine. Liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Vilistlaskogu liikmeks võib astuda iga Abja gümnaasiumi vilistlane.

Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Vilistlaskogu liikmeks saamisel on vajalik esitada liikmeks astumise sooviavaldus juhatusele, kes teatab mõistliku aja jooksul vilistlasele kirjalikult e-maili või posti teel, kas isik on vastu võetud vilistlaskokku.

Vilistlaskogusse sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab juhatus.

Liikmeskond jaguneb:

2.3.1   Vilistlaskogu juhatus – Vilistlaskogu poolt valitud kolme(3) kuni viieliikmeline(5) juhtorgan, kes juhib vilistlaskogu tööd ja esindab vilistlaskogu. Juhatus valitakse (3) aastaks. Juhatus valib enamushääletusel vilistlaskogu tegevjuhi.

2.3.2   Asutav juhatus – juhatus, mis tegutseb kuni kokkutulekuni aastal 2015, mil  valitakse uus juhatus.

2.3.3   Vilistlaskogu – vilistlaste organiseerunud esinduskogu. Kõikidel vilistlastel on õigus kuuluda vilistlaskogusse ja olla valitud selle juhatusse.

2.3.4   Vilistlaskogu eestseisus – Vilistlaskogu võrgustik, mis koosneb iga lennu kuni kahest (2) esindajast, kes on juhatuse kontaktisikuteks lendudega.

2.3.5   Asutajaliige – vilistlane, kes on allkirjastanud vilistlaskogu asutamiskokkuleppe.

2.3.6   Vilistlane – Abja gümnaasiumis (kuni 1998. aastani Abja keskkoolis)    keskhariduse lõputunnistuse omandanud isik.

2.3.7   Toetajaliige – mittevilistlane või juriidiline isik, kes soovib panustada vilistlaskogu põhikirjalistesse eesmärkidesse ja tegevusse. Toetajaliikmele kehtib piirang juhatusse kandideerimiseks, ta ei saa kandideerida vilistlaskogu juhatusse või esindada Kooli vilistlaskonda.

2.3.8   Töögrupp – vilistlaskogu liikmetest moodustatud töörühm algatuse  läbiviimiseks või ülesande lahendamiseks

2.3.9   Nõukoda – vilistlaskogu tööd toetav ajutine või alaline nõukoda, kelle  ülesandeks on ekspertteadmistega aidata juhatusel võtta vastu pädevaid otsuseid.

2.4 Vilistlaskogust väljaastumine toimub samuti juhatusele esitatava avalduse alusel.

Vilistlaskogu liige võidakse Vilistlaskogust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud Vilistlaskogusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.4.3 Vilistlase tegevus või tegevusetus kahjustab Vilistlaskogu põhikirjalisi eesmärke;

2.4.4 Vilistlane on tunnistatud teovõimetuks.

2.5 Vilistlaskogu ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Vilistlaskogu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Vilistlaskogu juhatus valitakse vilistlaskogu poolt kolmeks (3) aastaks ja sinna võib kuuluda kolm(3) kuni viis (5) juhatuse liiget, kelle määrab üldkoosolek. Erandina määratakse esimene 5-liikmeline juhatus ametisse üheks (1) kalendriaastaks kuni Kooli vilistlaste kokkutulekuni aastal 2015.

3.3.1 Juhatusse kuulub üks(1) Kooli esindaja, kelle nimetab Vilistlaskogusse Kooli direktor või tema poolt volitatud esindaja.

3.3.2 Kooli esindaja peab heaks kiitma üldkoosolek lihthäälte enamusega.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 3/5 häälteenamust.

3.4.1 Juhatus juhindub oma tegevuses iga-aastasest tegevuskavast.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Vilistlaskogu võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.1.1 Vilistlaskogu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.2 Vilistlaskogu kogub liikmetelt liikmemaksu ning annetusi. Liikmemaksu määr võib juhatuse otsusega olla diferentseeritud. Liikmemaksu suuruse määrab juhatus otsusega üks kord kalendriaastas. Juhul, kui juhatus ei ole määranud uut liikmemaksu suurust, kehtib viimane juhatuse otsus liikmemaksumäära kohta.

4.3Vilistlaskogu lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.4 Vilistlaskogu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule või Koolile (või selle õigusjärglasele).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>