Hoolekogu

Hoolekogu tegutseb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 alusel.
Abja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

 

Hoolekogu ülesanne:

  • Jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevust
  • Aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele
  • Teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu ootab teie probleeme, küsimusi, ettepanekuid, arvamusi jne aadressile hoolekogu@abjag.vil.ee või hoolekogu esimehe telefonile 56664007.

 

Hoolekogu koosseis 

Nimi Amet Email
Imre Jugomäe kooli pidaja esindaja  imre@mulgivald.ee
Taevo Viitas lastevanemate esindaja, esimees taevoviitas@gmail.com
Siiri Merisaar lastevanemate esindaja  
Eveli Allik lastevanemate esindaja  
Malle Kask lastevanemate esindaja  
Anneli Roosalu lastevanemate esindaja  
Aleksei Kalamis lastevanemate esindaja  
Marju Mäger lastevanemate esindaja  
Christi Lõhmus-Erg õppenõukogu esindaja christi.lohmus@abjag.vil.ee
Karin Sepp õppenõukogu esindaja karin.sepp@abjag.vil.ee
Erik Raagmets õpilaste esindaja  
 

Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kooli kantseleis.