Hoolekogu

Hoolekogu tegutseb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 alusel.
Abja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

 

Hoolekogu ülesanne:

  • Jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevust
  • Aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele
  • Teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu ootab teie probleeme, küsimusi, ettepanekuid, arvamusi jne aadressile hoolekogu@abjag.vil.eevõi hoolekogu esimehe telefonile 56664007.

 

Hoolekogu koosseis

Nimi Amet Email
Imre Jugomäe kooli pidaja esindaja  
Taevo Viitas lastevanemate esindaja, esimees taevo@abja.ee
Siiri Merisaar lastevanemate esindaja  
Aleksei Kalamis lastevanemate esindaja  
Eveli Allik lastevanemate esindaja  
Malle Kask lastevanemate esindaja  
Marek Sosi lastevanemate esindaja, aseesimees  marai@hot.ee
Katrin Ots õppenõukogu esindaja katrin.ots@abjag.vil.ee
Karin Sepp õppenõukogu esindaja karin.sepp@abjag.vil.ee
Merili Marksalu õpilaste esindaja  
 

 

Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kooli kantseleis.