Hea suhtlemise tava

Abja Gümnaasium lähtub hea suhtlemise tavas kooli väärtustest ja eetikakoodeksist.

Kogu koolipere on osa koolipere maine kujundamisel ja hoidmisel. Koolipere alla kuuluvad kõik kooli töötajad, õpilased ja lapsevanemad.

Abja Gümnaasiumi põhiväärtused

Koostöö

Teeme koostööd kõikide huvigruppidega ning leiame ühiselt probleemidele lahendusi.

Heaolu

Meie koolis on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. Märkame ja toetame abivajajat, õpime koos tegutsema, tunneme ja austame oma rahva kultuuri.

Avatus

Oleme avatud ühiskonnas toimuvatele muutustele, uuendustele ja edasiviivale ning toetavale kriitikale.

Keskkond ja tervis

Peame oluliseks, et nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond oleks turvaline. Loome eeldused keskkonnateadliku ja tervislikke eluviise väärtustava inimese kasvamiseks.

Sihtrühmad

KoolisiseneKooliväline
õpetajadlapsevanemad
töötajadkoolipidaja
õpilasedkogukond
vilistlased
koostööpartnerid

Suhtlemise põhimõtted

Suhtlemine on üksteise vastu austav ja heatahtlik, info on selge, arusaadav, lugupidav ja korrektne.

Põhilised suhtlus- ja infokanalid Abja Gümnaasiumis on:

  • Stuudium;
  • veebileht;
  • e-kirjad.

Valdkonnapõhine teavitamine

direktor – koolikorralduslik (üld)info, dokumendihaldus, personal
õppejuht – õppe-ja kasvatustööd korraldav info
haldusjuht– majandustööd korraldav info
klassijuhataja – klassi info
huvijuht – mitteformaalset õpet, kooliga seotud projekte, õpilasesinduse tegevust ja tunnivälist tegevust korraldav info
sotsiaalpedagoog – sotsiaalse tugisüsteemi tegevuse info
IT-spetsialist – infotehnoloogiat korraldav info