Abja Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Abja Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist
reguleerivatest õigusnormidest ja Abja Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise korrast.

Abja Gümnaasium töötleb isikuandmeid enda põhiülesande ja sellega kaasuvate ülesannete
täitmiseks. Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm).

Isikuandmeid töötleme järgmistel alustel:

  • avaliku ülesande täitmiseks;
  • juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • lepingu täitmiseks;
  • nõusoleku alusel;
  • andmete säilitamiseks ja edastamiseks.

Abja Gümnaasium ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda
nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks või kui seda on vaja õppetöö
tugiteenuste osutamiseks.
Isikuandmetega dokumente säilitatakse seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja
möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda
dokumendid hävitatakse.

Kooli andmekaitsespetsialist:

  • Mulgi vallasekretär Milja Janson, 435 4788, milja.janson@mulgivald.ee

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist:

  • Abja Gümnaasiumi sekretär Ülle Paru, 436 0111, kool@abjag.vil.ee