B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Abja Gümnaasiumile (registrikood: 75015864) on väljastatud haridus- ja teadusministri 1.11.2011 käskkirjaga nr 841 koolitusluba B-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamiseks.


Koolituse eesmärk on anda tulevasele sõidukijuhile teadmised, oskused ja hoiakud
liikluses käitumiseks kooskõlas B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud
kvalifikatsiooninõuetega ja luua eeldused juhi vastutustundliku liikluskäitumise ning ohutu-,
iseseisva-, teisi liiklejaid arvestava- ja keskkonda säästva käitumise kujunemiseks.


Koolitaja: Vane Valksaare, mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr. ÕT005378 (välja antud Transpordiameti poolt 16.03.2022)

Kontakt: vaneautokool@gmail.com


B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused